Project Description

4A Pika në vazhdimësi bën kontrollimin e materialeve të aplikuara, përkujdeset që materialet e implementuara të jenë të kualitetit më të lartë.
“Studio Cena – Laboratory” ka bërë shqyrtimin dhe ekzaminimin e mostrave të betonit, nga rezultatet vërehet cilësia shumë e mirë e tij.